Te verstrekken informatie


Te verstrekken informatie conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 
 

 1. Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij betrokkene worden verzameld
Deze informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bevat aanwijzingen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens in combinatie met het gebruik van het sollicitatieportaal dat door Vorwerk SE & Co. KG evenals hun dochtermaatschappijen wordt gebruikt.
 
1.a     Contactgegevens van de (verwerkings)verantwoordelijken en functionarissen voor gegevensbescherming
Overzicht van de aan dit sollicitatieportaal deelnemende bedrijven en hun functionaris voor gegevensbescherming inclusief de bijbehorende contactgegevens (zie hieronder).
 1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
Uw persoonlijke gegevens, die u via het sollicitatieportaal aan ons heeft meegedeeld, worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor doelen die in verband met de aanmelding en verwerking van uw belangstelling voor een functie of opleiding (= voorbereiding van een arbeidsovereenkomst, artikel 6 lid 1 letter b van de AVG) bij een concerndochter van Vorwerk SE & Co. KG  noodzakelijk zijn, ook wanneer hiervoor contact met u moet worden opgenomen.
 
In uitzonderingsgevallen kunnen wij u bovendien vragen om expliciet toestemming te verstrekken tot het verwerken van uw gegevens (art. 6 lid 1 a van de AVG). Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw sollicitatie langere tijd moet worden bewaard of omdat uw sollicitatie voor een andere functie binnen de concerngroep moet worden beoordeeld. In dergelijke gevallen is uw toestemming vrijwillig en kan in de toekomst te allen tijde worden herroepen.
 
 1. Ontvanger of categorieën van ontvangers van de gegevens
In het kader van de sollicitatieprocedure moeten de sollicitatiegegevens toegankelijk zijn voor de bij de procedure betrokken personeelsfunctionaris van de zoekende concerndochter en worden bovendien aan de leidinggevenden van de betreffende vakafdelingen beschikbaar gesteld.
 
De huidige wetgeving ten aanzien van de gegevensbescherming bevat geen privileges voor concerns, d.w.z. dat iedere overdracht van data door een concerndochter aan een andere concerndochter als een overdracht aan derden wordt gezien. Daarom hebben wij uw toestemming nodig, indien uw sollicitaties ook aan een andere concerndochter moet worden doorgegeven. Alleen indien sprake is van een ambtelijk bevel of wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens aan derden buiten de concerngroep doorgegeven. Bij een open sollicitatie worden uw documenten door de personeelsafdeling van Vorwerk SE & Co. KG doorgenomen en eventueel aan alle tot de concerngroep behorende bedrijven ter beschikking gesteld, tenminste indien hiervoor expliciet toestemming werd verleend.
 
Overdracht aan een ander land vindt niet plaats.
 
 
 1. Uw privacyrechten
U heeft het recht op informatie (art. 15 van de AVG) over de van u als persoon opgeslagen persoonsgegevens, over de doelen waarvoor deze worden verwerkt, over een eventuele overdracht aan andere plaatsen en over de periode gedurende welke ze worden opgeslagen.
Indien gegevens onjuist zijn of niet meer voor doelen gebruikt hoeven te worden waarvoor ze werden verzameld, heeft u het recht op correctie (art. 16 van de AVG), het verwijderen (art. 17 van de AVG), beperking van de verwerking (art. 18 van de AVG) evenals het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 van de AVG).
Evenzo heeft u het recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie conform art. 77 van de AVG.
 
Indien er, als gevolg van uw bijzondere persoonlijke situatie, redenen tegen een verwerking van uw persoonsgegevens ontstaan, kunt u, voor zover de verwerking op een geoorloofd belang (art. 6 lid 1 f van de AVG) onzerzijds berust, de verwerking herroepen. In een dergelijk geval zullen wij uw gegevens dan alleen verwerken, indien hiervoor bijzonder dwingende belangen gelden.
 
Herroeping van eventueel verleende toestemming
Indien u ons toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft verleend, kunt u deze te allen tijde herroepen – ook per e-mail aan de betreffende concerndochter tot wie u uw sollicitatie heeft gericht. Een overzicht van de betreffende contacten vindt u in de onder punt 1. A. genoemde opstelling.
Een herroeping heeft geen invloed op de tot dat tijdstip uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens
 
Uitoefening van uw rechten:
Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming in de betreffende concerndochter tot wie u de sollicitatie heeft gericht.
Bij een open sollicitatie verzoeken wij u uw verzoek aan de functionaris voor de gegevensbescherming van Vorwerk SE & Co. KG te richten.
 
 1. Verwijderen van gegevens en reductie van basisgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen zolang de kennis van de gegevens voor de voorbereiding of evt. uitvoering van een arbeidscontract noodzakelijk is.
Indien geen arbeidsovereenkomst tot stand komt, bewaren wij uw sollicitatiegegevens maximaal 6 maanden.
Indien u wilt dat wij uw gegevens langer dan 6 maanden bewaren, d.w.z. tot maximaal 24 maanden, zodat ze voor eventueel toekomstige vacatures kunnen worden gebruikt, verzoeken wij u ons hiervoor expliciet toestemming te verlenen.
Indien uw sollicitatie binnen deze tijd (6 c.q. 24 maanden) niet tot een aanstelling heeft geleid, worden uw gegevens automatisch tot uw basisgegevens gereduceerd. Het behouden van deze basisgegevens is uitsluitend bedoeld voor interne, statistische doeleinden. Een verdere verwerking van deze gegevens vindt niet plaats.

 
 
Tot de basisgegevens behoren:
 • postcode
 • plaats
 • land
 • nationaliteit
 • aanspreekvorm
 • geboortedatum
 • soort ontvangst
 • hoe gevonden
 • ontvangstdatum
 • voornaam
Na nog een termijn van 12 maanden worden deze basisgegevens definitief verwijderd.
 
 1. Waarom de beschikbaarheid van gegevens noodzakelijk is
De beschikbaarheid van uw gegevens is voor het afsluiten van een overeenkomst met u c.q. het uitvoeren van maatregelen voorafgaande aan de overeenkomst noodzakelijk. Indien u deze gegevens niet ter beschikking stelt, kan er geen overeenkomst worden afgesloten c.q. kunnen geen maatregelen voorafgaande aan de overeenkomst worden uitgevoerd.
 
 
Contactgegevens van de (verwerkings)verantwoordelijken en functionarissen voor gegevensbescherming
Verantwoordelijken Contactgegevens Contactgegevens van de functionarissen
voor gegevensbescherming
akf  bank GmbH & Co. KG Am Diek 50, D 42277 Wuppertal
E-Mail: info(at)akf.de
E-Mail: datenschutz@akf.de
akf Leasing GmbH & Co. KG Am Diek 50, D 42277 Wuppertal
E-Mail: info(at)akf.de
E-Mail: datenschutz@akf.de
akf servicelease GmbH Am Diek 50, D 42277 Wuppertal,
E-Mail: info(at)akf-servicelease.de
E-Mail: datenschutz@akf.de
Vorwerk Austria GmbH & Co. KG Schäfferhofstraße 15, AT 6971 Hard E-Mail: datenschutz@vorwerk.at
Vorwerk SE & Co. KG Mühlenweg 17 – 37, D 42270 Wuppertal
E-Mail: vorwerk(at)vorwerk.de
E-Mail: datenschutzbeauftragter.corporate@vorwerk.de
Vorwerk & Co. Interholding GmbH Im Werth 91-93, D 42275 Wuppertal E-Mail: datenschutz-elektrowerke@vorwerk.de
Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG Mühlenweg 17 – 37, D 42270 Wuppertal
Email: kundenservice(at)vorwerk.de
E-mail: datenschutzbeauftragter@vorwerk.de
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG Blombacher Bach 3, D 42287 Wuppertal E-Mail: datenschutz-elektrowerke@vorwerk.de  
Vorwerk France s.c.s. 539 route de Saint Joseph, FR 44300 Nantes
E-Mail: serviceclient(at)vorwerk.fr
E-Mail: dpd@vorwerk.fr
Vorwerk International Co. & KmG Verenastraße 39, CH 8832 Wollerau E-Mail: dpo@vorwerk.ch
Nexaro GmbH Mühlenweg 17 – 37, D 42270 Wuppertal
E-Mail: vorwerk(at)vorwerk.de
E-Mail: dataprotection@nexaro.com
Vorwerk Services GmbH Mühlenweg 17-37, D 42270 Wuppertal E-Mail: dataprotection.itservices@vorwerk.de